การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนสะนอพิทยาคม ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี

#ขอขอบคุณ กกต.ปัตตานีที่อนุเคราะห์ในครั้งนี้

 252