ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะนอพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และครูบุคลากรโรงเรียนฯ ได้ต้อนรับนายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะนอพิทยาคม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของฝ่ายบริหารและคณะครู รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล อาคารสถานที่และด้านวิชาการ อีกทั้งยังให้กำลังใจแก่บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

 277