โครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และนางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1-ม.2 นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน อีกทั้งได้รับประสบการณ์ตรง สนุก และมีความสุข

 103