มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข)

 46