ผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 15

โรงเรียนสะนอพิทยาคม ขอแสดงความยินดี นางสาวนัสรียะห์ ลือบานา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15

 88