กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565

นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และคณะครู ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสภาพที่แท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน สร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน โดยมีเป้าหมายในการเยี่ยมบ้าน 100% เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้ งานกิจกรรมนักเรียน สนันสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือนักเรียนยากจนต่อไป

 469