ข้อมูลนักเรียน


ชั้น

จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
รวม
ชาย หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ห้อง 40 50 90
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 ห้อง 43 45 88
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ห้อง 36 39 75
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 9 ห้อง 119 134 253
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3 ห้อง 26 48 74
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 ห้อง 17 43 60
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 ห้อง 21 27 48
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ห้อง 64 118 182
รวม 17 ห้อง 183 252 435

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

 485