ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับชื่อ – นามสกุลตำแหน่งปีที่ดำรงตำแหน่ง
1นายสมโชค รุ่งวิทยพันธ์ครูใหญ่2521 – 2528
2นายธีรวัฒน์ หนูมณีอาจารย์ใหญ่2528 – 2535
3นายนริศ ฤทธาภิรมย์อาจารย์ใหญ่2535 – 2536
4นายจโรจน์ ประทุมสุวรรณอาจารย์ใหญ่2536 – 2540
5นายเจะอับดุลเลาะ โต๊ะแออาจารย์ใหญ่2540 – 2544
6นายนอง บุญศักดิ์ผู้อำนวยการ2544 – 2550
7นายวิทยา อุหมันผู้อำนวยการ2550 – 2561
8นายยาการียา อาแวผู้อำนวยการ2561 – ปัจจุบัน

 541