การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่Link
O1โครงสร้าง• แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบรหารทั่วไป และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
O2ข้อมูลผู้บริหาร• แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e–mail)
ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่• แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนดอำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด
• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อ• แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลติดต่อในโรงเรียน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
ประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เว็บไซต์โรงเรียนสะนอพิทยาคม
O8Q&A• แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คําตอบกับ ผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
Q&A

O9Social Network• แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
เว็บไซต์โรงเรียนสะนอพิทยาคม
เพจโรงเรียนสะนอพิทยาคม

 327