การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่Link
O10แผนดำเนินงานประจำปี• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
และระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
• สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี• แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน
สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ• แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน
การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติการใช้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ• แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E–Service• แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
E–Service

 294