ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสะนอพิทยาคม นำโดยนายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และนางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม

 352