การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนภูมิทายาท)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสะนอพิทยาคมได้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนภูมิทายาท) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนและจัดสรรทุนภูมิทายาทให้กับนักเรียนในครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม มีความประพฤติดี เรียนดี หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

 318