โครงการการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนสะนอพิทยาคมร่วมกับ รพ.สต.สะนอ ได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ตามโครงการการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังในเรื่องของยาเสพติด ในการนี้ได้รับการประสานจากครูที่ดูแลโครงการโรงเรียนสีขาวและ To be number one

 120