ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม เข้ารับการประเมินและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 โดยคณะกรรมการการประเมิน ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นายจุมพล ทองใหม่ ข้าราชการบำนาญ และนางสาววนิดา ไหมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการศึกษาสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและกำลังใจ ณ ห้องประชุมประดู่ทอง อาคารเรียน 2 โรงเรียนสะนอพิทยาคม

 460