ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ จังหวัดนราธิวาส นำโดย นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ พร้อมด้วย นายดำรงค์ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอนุสรา สะมะแอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม

 323