โครงการ “สายใยรัก แด่เด็กกำพร้า” ครั้งที่ ๑๐

#โครงการ “สายใยรัก แด่เด็กกำพร้า” ครั้งที่ ๑๐ ตำบลสะนอ จัด ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนสะนอพิทยาคม

********************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สายใยรัก แด่เด็กกำพร้า” ครั้งที่ ๑๐ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ โดยมีนายรอสาลี อดุลย์อภิมุข นายก อบต.สะนอ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้าอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมพึ่งตนเองได้มากขึ้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ของเด็กกำพร้าและผู้ปกครอง ในช่วงเดือนรอมฎอน และมี นางอาอีเซาะ แวเด็ง ท้องถิ่นอำเภอยะรัง นายยาการียา อาแว ผอ.โรงเรียนสะนอพิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ทีม อบต.สะนอ ทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสะนอ และผู้นำศาสนาในพื้นที่ตำบลสะนอ เข้าร่วมมอบทุนดังกล่าว ณ โรงเรียนสะนอพิทยาคม ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 84