ศึกษาดูงานและให้กำลังใจโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ในการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ศึกษาดูงานและให้กำลังใจโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ในการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อจะได้มุ่งพัฒนาโรงเรียนสะนอพิทยาคมสู่คุณภาพต่อไป

 100