เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนสะนอพิทยาคม ประกอบด้วย
1. เด็กหญิงการีมะห์ กาเซะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. นางสาวนารีมะห์ อีซอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดปัตตานี มีครูรอฮานี เครือวัลย์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

 3,311