โครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมิวเซี่ยมสยาม และเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ณ สวนสนุกดรีมเวิลล์ กรุงเทพมหานคร

⏭️⏭️เมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวรูฮานา สีเดะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และครูที่ปรึกษาชั้น ม.3 และชั้น ม.6 นำนักเรียนมัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมิวเซี่ยมสยาม และเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ณ สวนสนุกดรีมเวิลล์ กรุงเทพมหานคร ตามโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน อีกทั้งได้รับประสบการณ์ตรง สนุก และมีความสุข

 65