เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม หลักสูตรที่ประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม หลักสูตรที่ประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี จัดโดยโรงพยาบาลปัตตานี อบรม ณ โรงเรียนสาธิติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) วิทยาเขตปัตตานี

 262