กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

วันที่ 26  มิถุนายน 2565 นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มอบรางวัลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดโปสเตอร์ประกอบคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 10,848